อินทรธวัช ว.; สมาหิโต ช. .; บุตรกตัญญู อ. . ผลการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 97–103, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/267114. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.