อุดมเศรษฐ์ กิตติพันธ์, ศรีวีระสกุล สิรินันท์, ฐิติจำเริญพร เกรียง, พรหมชนะ ดุษิต, และ ตั้งธีระบัณฑิตกุล นิรันดร์. 2019. “รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่”. Journal of Inclusive and Innovative Education 1 (1):17-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166316.