แสงพันธ์ เจนสมุทร, และ กันไชยศักดิ์ พีระกฤตย์. 2019. “จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด”. Journal of Inclusive and Innovative Education 1 (1):53-67. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166360.