ตาเมือง สุภาพ, วุฒิเสลา กานต์ตะรัตน์, และ สุภาษร ศักดิ์ศรี. 2019. “การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ”. Journal of Inclusive and Innovative Education 1 (2):1-15. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166686.