ลดาชาติ ลือชา, และ ลดาชาติ ลฎาภา. 2019. “การวิเคราะห์ความผันแปรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: กรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน”. Journal of Inclusive and Innovative Education 1 (3):15-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167013.