คเชนทร์พนาไพร สัจกาณฑ์, แสงมุกดา สุธาสินี, และ กางเพ็ง สัมฤทธิ์. 2019. “ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร”. Journal of Inclusive and Innovative Education 1 (3):28-40. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167022.