เมืองแก้ว สิริภัทร, และ อภิรัตน์วรเดช กุลสิรินทร์. 2019. “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”. Journal of Inclusive and Innovative Education 2 (1):18-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167043.