ขันไชย คฑาวุธ. 2019. “การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39”. Journal of Inclusive and Innovative Education 2 (2):1-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167058.