จินาพงศ์ ทรงทรรศน์, จันทนกูล สุริยา, และ คงสุนทรกิจกุล อานนท์. 2019. “ลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ”. Journal of Inclusive and Innovative Education 2 (2):23-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167060.