วงค์ตาคำ ศิริพร. 2019. “การพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก”. Journal of Inclusive and Innovative Education 3 (1):42-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/186730.