เขียนงาม นงลักษณ์. 2020. “การศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่”. Journal of Inclusive and Innovative Education 4 (2):71-85. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240016.