กาญจนเรืองรัตน์ ณัฐพงศ์, พร้อมสุขกุล พิมลมาศ, และ สุริยนเปล่งแสง ชาลินี. 2020. “การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล”. Journal of Inclusive and Innovative Education 4 (2):86-97. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240078.