พีระธรณิศร์ ชัชชญา. 2020. “ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 (2):126-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240199.