ดวงศรี เอกพล. 2020. “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่”. Journal of Inclusive and Innovative Education 4 (3):67-81. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240554.