มาตผุย ลฎาภา, และ เชาวน์ชัย สถิรพร. 2021. “แนวทางการส่งเสริมความสุขในการทำงานของครูสำหรับผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/240675.