ปิตุภูมินาค คณิเทพ. 2020. “สภาพการจัดการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย”. Journal of Inclusive and Innovative Education 4 (3):106-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241173.