เหล่ากาวี ธีราภรณ์, และ จันทร์ศิลา วิทยา. 2022. “ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (1):117-29. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241255.