คุ้มรักษา บรรณรักษ์. 2021. “การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์”. Journal of Inclusive and Innovative Education 5 (1):58-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/241781.