จามรี พัชราพร, และ ลดาชาติ ลฎาภา. 2021. “ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. Journal of Inclusive and Innovative Education 5 (1):28-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242054.