อ่อนนาง คะเณยะ. 2021. “ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการจัดการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครู”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):15-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242442.