นกสี สุธรรม, และ สุนทรา สุมาลี. 2021. “การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง แบบ Responsive Web Design เรื่อง การสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9 ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):25-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242716.