ดวงศรี เอกพล, และ ฮยอนจู ออม. 2021. “เคมู้ก : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลของเกาหลีใต้”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):40-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242722.