ติงสะ สุปราณี, สุวรรณจินดา ดวงเดือน, และ วิศวธีรานนท์ สุจินต์. 2021. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง การย่อยอาหารและ การสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และกรอบความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว”. Journal of Inclusive and Innovative Education 5 (3):41-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/242772.