พีระธรณิศร์ ชัชชญา. 2021. “แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):54-67. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/243301.