จำรัส สุทธิดา, คำเขียว ณัฐริกา, และ สุยะมูล พงศธร. 2021. “การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดค่า PH แบบดิจิทัล”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):79-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244081.