เกษจุฬาศรีโรจน์ รัตนมน, และ สายฟ้า ยศวีร์. 2021. “การศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):68-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244179.