ศิลารักษ์ พรประภา, และ เชาวน์ชัย สถิรพร. 2021. “ความต้องการจำเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (3):95-109. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244295.