ไชยยะ ชิดชนก, และ จำรัส สุทธิดา. 2021. “การใช้ชุดการเรียนรู้ที่อิงการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนามโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับพันธะเคมี”. Journal of Inclusive and Innovative Education 5 (2):104-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244553.