นาสี พิสิษฏ์. 2021. “แนวคิดเรื่องเสียงและการเปล่งเสียงเพื่อเสริมพลังอำนาจผู้เรียน”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):92-103. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244640.