วงศ์เลิศอารักษ์ สุภัทรา, วันทอง เกรียงไกร, และ กลั่นบุศย์ แสงกฤช. 2021. “การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (3):26-40. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244777.