มิ่งสุข นัฎฐา, และ กลั่นบุศย์ แสงกฤช. 2021. “การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงในของเหลว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (2):119-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244780.