วิเศษรัตน์ กนกพร, และ กลั่นบุศย์ แสงกฤช. 2021. “สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 (3):55-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244784.