แสนนา ปาริชาติ, และ อินทร์เพ็ง วิทูล. 2021. “แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Journal of Inclusive and Innovative Education 5 (3):70-84. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244874.