รัตนฉายา เอกพล, พัฒนบุญมี นครินทร์, กลั่นบุศย์ แสงกฤช, และ เอมะรัตต์ นฤมล. 2021. “ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. Journal of Inclusive and Innovative Education 5 (3):110-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244900.