กิตติพงศ์ธนกิจ จักรพงษ์, พัฒนบุญมี นครินทร์, กลั่นบุศย์ แสงกฤช, และ เอมะรัตต์ นฤมล. 2021. “มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. Journal of Inclusive and Innovative Education 5 (3):125-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244921.