ใจแสน จิราพร, กลั่นบุศย์ แสงกฤช, และ อารยะธนิตกุล ขวัญ. 2022. “ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (1):16-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244924.