แสงรุ่ง พีระพัฒน์, ขุนชุ่ม ธนทัต, สีสมบา สุกัญญา, และ ปุ่มสันเทียะ อุเทน. 2022. “การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (1):44-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/245776.