รัตนอุทัยกูล วีรยา, และ ลดาชาติ ลฎาภา. 2022. “ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์”. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 (1):72-86. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/246674.