ไชยวงค์ แพรวนภา, และ ศุภพิทยาภรณ์ เดชา. 2022. “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (2):105-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/246763.