เหยียดกระโทก นารีรัก, และ จันทราษี ร่มเกล้า. 2022. “ผลของเพศที่มีต่อการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (2):46-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/247884.