แสงพันธ์ เจนสมุทร, และ เขียวคำ เทพธิทัต. 2022. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (3):59-71. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/249383.