รอดวงษ์ เบญจมาศ, ทานาค เอกรัตน์, โชติกประคัลภ์ สุธารัตน์, และ สาภักดี อดัมส์ เบญจพร. 2022. “การบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องวงจรไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนระดับประถมศึกษา”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (3):44-58. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/254163.