รางแดง มัณฑนา, บุตรกตัญญู อรพรรณ, และ สมาหิโต ชลาธิป. 2022. “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย”. Journal of Inclusive and Innovative Education 6 (3):131-45. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/258576.