ศราธพันธุ์ นฤมล, เลิศพงศ์รุจิกร ณัฏฐ์วิชิดา, และ เลิศอมรพงษ์ ชนิศวรา. 2023. “นวัตกรรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การศึกษาการรับรู้และการสะท้อนคิดของผู้ใช้”. Journal of Inclusive and Innovative Education 7 (1):74-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/262303.