ประสพลาภ ธาฤชร, และ เลิศเดชาภัทร กรกนก. 2023. “แนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มและแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาของครูประจำการ เมื่อเข้าร่วมประสบการณ์เชิงรุก”. Journal of Inclusive and Innovative Education 7 (1):103-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/263033.