อินทรธวัช วรัษสฎาพร, สมาหิโต ชลาธิป, และ บุตรกตัญญู อรพรรณ. 2023. “ผลการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย”. Journal of Inclusive and Innovative Education 7 (2):97-103. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/267114.