[1]
อุดมเศรษฐ์ ก., ศรีวีระสกุล ส. ., ฐิติจำเริญพร เ., พรหมชนะ ด., และ ตั้งธีระบัณฑิตกุล น., “รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่”, JIIE, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 17–33, ม.ค. 2019.