[1]
แสงพันธ์ เ. และ กันไชยศักดิ์ พ., “จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด”, JIIE, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 53–67, ม.ค. 2019.