[1]
ตาเมือง ส., วุฒิเสลา ก. ., และ สุภาษร ศ., “การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ”, JIIE, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–15, ม.ค. 2019.