[1]
พงษ์พิพัฒน์ ส., ตุ้ยศรี ป., และ โรจน์วัฒนดิษกุล ณ., “การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย”, JIIE, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 52–61, ม.ค. 2019.